Privacy verklaring

Om door Tennisconnect diensten aan bezoekers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat de wij in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerken. Tennisconnect respecteert de privacy van haar deelnemers en/of bezoekers en zorgt dat alle persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt.

Wij verwerken gegevens indien je:

  • inschrijft voor cursus(sen)/events;

Welke gegevens we verzamelen is afhankelijk van het soort cursus of event en kan naast naam en e-mailadres ook adresgegevens, telefoonnummer of betaalgegevens omvatten.

  • je aanmeldt voor nieuwsbrieven;

Het gaat dan om de gegevens die je zelf hebt doorgegeven voor het ontvangen van bijvoorbeeld een nieuwsbrief, waaronder in ieder geval je naam en e-mailadres;

  • contact met ons opneemt (via een contactformulier).

Het gaat dan om de gegevens waarover je contact met ons opneemt en die je zelf hebt doorgegeven voor het opnemen van contact. Het kan gaan om je e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met je voor- en achternaam.

Doel van de verwerking

  • het optimaal kunnen bedienen van de deelnemers binnen onze tennisorganisatie en het verbeteren van onze dienstverlening;
  • het organiseren van lessen/trainingen/events/clinics etc;
  • het organiseren van informatie bijéénkomsten;
  • het verstrekken van door jou gevraagde informatie;
  • het aanbieden van producten, diensten, evenementen van Tennisconnect of andere partijen waar Tennisconnect mee samenwerkt.

Verstrekking aan derden
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij jouw gegevens aan deze derden ter beschikking onder door Tennisconnect opgestelde voorwaarden en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. Tennisconnect bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Beveiliging
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van jouw gegevens. Tennisconnect treft voortdurend passende maatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Jouw rechten
Als je vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen door een e-mail te sturen aan remco@tennisconnect.nl. Gebruik dit mailadres ook voor het afmelden voor het ontvangen van informatie.